3.11.2017

Rapport og dokumentasjonspliktRapport betyr å formidle nødvendig informasjon om en bruker til kolleger for å sikre at brukeren får best mulig omsorg og pleie.


 • muntlig rapport
 • skriftlig rapport
 • stille rapport


Muntlig rapport


Husk at alle opplysninger i en muntlig rapport skal dokumenteres skriftlig!
 • hvordan brukeren har sovet i natt
 • om brukeren har vært oppe i dag uten å få smerter
 • om brukeren har hatt besøk i dag
 • om spesielle ønsker i forhold til kosthold
 • om brukeren for eksempel har smerter i brystet
Skriftlig rapport
Helsepersonell har en lovfestet plikt til å dokumentere om tilbud til hver enkelt bruker.
Det betyr at du som helsefagarbeider alltid må skrive ned viktige opplysninger som har betydning for den videre pleie og omsorg brukeren skal ha.


Når du rapporterer skriftlig, tar du vare på observasjoner og opplysninger som angår brukeren. Denne dokumentasjonen gir oss grunnlag for å vurdere om de tiltak som settes i verk, fungerer eller ikke.
Rapport skal utføres skriftlig
 • før vakten er slutt
 • ved inn- og utskriving av bruker
 • ved dødsfall
 • ved overflytting mellom avdelinger og institusjoner hvis brukeren har flere tilbud
 • etter spesielle observasjoner, som for eksempel feber, smerter
Det mest vanlige er å bruke spesielle dataprogrammer der du må logge deg på med egen brukeridentitet. Underskrift, dato og klokkeslett vil da komme automatisk.
Stille rapport er en skriftlig rapport som blir lest av hver enkelt for å skaffe seg informasjon om brukeren.
Stille rapport
En stille rapport er en skriftlig rapport om pasientene, lest av de som kommer på neste vakt.