2.28.2017

Kompetansemål til fagprøve helsefagarbeider

Kompetansemål til fagprøve helsefagarbeider

1.Tilberede måltid som ivaretar brukernes helse og trivsel, og begrunne forslagene i tråd med norske anbefalinger for ernæring.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Spisesituasjon /mating av bruker
 • Tilbereding og servering av mat til brukere med ulike sykdomstilstander
 • Føre drikke regnskap, tilby drikke og forstå nødvendigheten av det.
 • Kjenne til norske anbefalinger for ernæring
 • Trivsel rundt måltidet.
 • Ivareta god hygiene og forebygge og hindre smittespredning.
2. Planlegge, gjennomføre og vurdere forebyggende og rehabiliterende pleie og omsorgstiltak.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Innhente informasjon om bruker.
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper
 • Daglig omsorg og stell av pasienter med ulike sykdomstilstander og mobilitet
 • Kjenne til habiliterings- og rehabiliteringstiltak
3. Iverksette og begrunne tiltak ved sykdom og skade i samarbeid med andre yrkesgrupper.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Observasjon og tiltak/stell av pasient/bruker med ulike sykdommer, skader og med ulike funksjonssvikt.
 • Kjenne til de ulike yrkesgruppene og deres ansvarsområde.
4. Utføre grunnleggende sykepleie.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Grunnleggende sykepleie til pasient/bruker
 • Helsefagarbeiderens kompetanseområde
5. Pleie alvorlig syke og døende.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Omsorg og pleie som fremmer livskvalitet og en verdig avslutning på livet
 • Omsorg for pårørende
 • Reaksjoner som er vanlig hos mennesker som skal dø/pårørende
 • Ulike typer for komplikasjoner og funksjonssvikt
 • Stell av døde
6. Følge gjeldende regelverk for hygiene på arbeidsplassen.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Hygieniske retningslinjer innenfor helsefagarbeiderens arbeidsområde, samt personlig hygiene
7. Planlegge og gjennomføre tiltak som fremmer trivsel og bidrar til økt livskvalitet.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Tilrettelegge og gjennomføre ulike helsefremmende og /eller trivselstiltak i og utenfor hjemmet
 • Identifisere brukers interesser/ønsker
8. Vurdere faktorer som kan fremme psykisk helse.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ulike tiltak/aktiviteter eller andre faktorer som kan fremme psykisk helse.
 • Identifisere brukers interesser/ønsker.
9. Planlegge og gjennomføre aktiviteter i dagliglivet tilpasset brukerens funksjonsnivå.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • ADL trening.
 • 10. Bruke kultur og kulturopplevelser som helsefremmende tiltak.
 • Du kan bli prøvd i følgende:
  • Ulike kulturelle tiltak/aktiviteter og nyttiggjøre seg av disse i det helsefremmende arbeidet.
  • Livskvalitet og livsglede.
  • Identifisere brukers interesser.
11. Veilede i bruk av aktuelle hjelpemidler.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ulike hjelpemidler.
 • Bruk av hjelpemidler.
 • Hjelpemiddel Formidling.
 • Veiledning.
12. Vurdere risiko for brann og andre hjemme ulykker og foreslå forebyggende tiltak.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Brann og ulykkes årsaker.
 • Risikovurdering av brukerens hjem.
13. Utføre førstehjelp og utføre rutiner for varsling.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Førstehjelp.
Varsling Rutiner.


14. Observere og rapportere om virkning og bivirkning av legemidler.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Virkning/bivirkning av de mest brukte legemidlene.
 • Legemiddelhåndtering; lover og forskrifter.
15. Følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ergonomi og ergonomiske prinsipper.
16. Følge gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Arbeidsmiljølovgivning.
 • HMS.
 • Arbeidsstedets internkontrollsystem og avviksrapportering.
17. Utføre arbeidet på en måte som vekker tillit, skaper troverdighet og positiv dialog med bruker/pasient og pårørende.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kommunikasjon og brukermedvirkning i arbeidet.
 • Samhandling og samarbeid med bruker/ pasient og pårørende.
 • Bruker og - pårørendes behov.
18. Kommunisere med brukere og pasienter med ulik kommunikasjonsevne.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ulike kommunikasjonsteknikker.
 • Kommunikasjon med brukere/pasienter med nedsatt kommunikasjonsevne/ forutsetninger.
19. Observer og rapportere den enkelte brukers helhetlig behov.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Fysisk, psykisk og åndelig behov og naturlige funksjoner.
 • Identifisering av brukers/pasientens behov.
 • Observer og rapportere.
20. Følge gjeldende regelverk for taushetsplikt og personvern innenfor helse- og sosialsektoren.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Taushetsplikt; opplysningsrett, opplysningsplikt, meldeplikt.
 • Håndtere dokumentasjonen.
 • Elektronisk journalføring.
21. Veilede brukere, pasienter og pårørende i helsefaglige spørsmål.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Identifisere helsefaglige spørsmål.
 • Veiledning.
22. Orientere bruker og pårørende om deres grunnleggende rettigheter innen helse- og sosialtjenesten.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Pasientrettighetsloven, helsepersonelloven og lov om sosiale tjenester.
23. Bruke ulike strategier for konflikthåndtering.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Ulike konflikter.
 • Ulike strategier.
 • Kommunikasjonsregler.
 • Forebyggende tiltak.
24. Håndtere aggressive og truende personer
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Pasient/brukergrupper med ulike tilstander.
 • Kommunikasjon og kroppsspråk.
 • Miljøregler og rutiner.
25. Utføre arbeidet i tråd med miljøterapeutiske målsettinger.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kjennetegn på et terapeutisk miljø.
 • Oppfatning om egen rolle/deltakelse.
26. Planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere eget arbeid og foreslå forbedringstiltak.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Alle delene i fagprøven (planlegging, gjennomføring og dokumentering)
27. Identifisere underernæring og feilernæring og foreslå tiltak for å forebygge og behandle disse.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kjennetegn på under og – feilernæring.
 • Behandling av disse.
 • 28. Yte profesjonell helsehjelp i tråd med gjeldende regelverk.
 • Du kan bli prøvd i følgende:
  • Aktuelle lover og forskrifter rettet mot tjenestemottaker.
  • Formål med de enkelte lover og forskrifter og hvordan arbeidsstedet gjennomfører og håndhever disse.
  • Profesjonell helsehjelp.
29. Utfører arbeidet i tråd med yrkesetiske retningslinjer.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Grunnleggende verdier og holdninger.
 • Etiske retningslinjer/taushetsplikt.
 • Profesjonell og forsvarlig helsehjelp.
 • Brukermedvirkning.
30. Drøfte etiske problemstillinger knyttet til yrkesutøvelsen.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Verdier og holdninger.
 • Yrkesetiske retningslinjer.
 • Profesjonell yrkesutøvelse.
31 Utfører arbeidet på en måte som ivaretar den enkeltes brukers selvstedighet, følelse av likeverd og tilhørighet.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Grunnleggende verdier og holdninger.
 • Brukermedvirkning.
 • Samhandling.
32.Følge gjeldende regelverk for bruk av tvang.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Gjeldende regelverk.
33. Delta i tverrfaglig samarbeid.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Ulike yrkesgrupper.
34. Ivaretar brukermedvirkning.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kommunikasjon og samhandling med pasient/bruker.
 • Pasientrettigheter.
35. Kartlegge brukerens funksjonsnivå og bistandsbehov, og gjennomføre tiltak i samhandling med brukeren.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Kartlegging av brukers/pasientens funksjonsnivå og bistandsbehov i henhold til daglige aktiviteter og gjøremål.
 • Hjelpemiddel Formidling.
 • Brukermedvirkning.
36. Foreslår og sette i verk tiltak som fremmer mestring, helse og stimulere til et aktivt liv.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Tiltak og aktiviteter i forhold til brukers interesser og funksjonsnivå.
37. Utfører arbeidet i samsvar med gjeldende regelverk og arbeidsplassens planer og rutiner.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Aktuelle regelverk og forskrifter i henhold til kvalitet og internkontroll.
38. Følger gjeldende regelverk og arbeidsplassens rutiner for medikamenthåndtering.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Virkning og bivirkninger.
 • Medikamenthåndtering.
 • Tvangs Medicinering.
39. Gjøre rede for begrepet myndiggjorte medarbeidere.
Du kan bli prøvd i følgende:
 • Arbeidsoppgaver innenfor egen kompetanse og arbeidsplassens interne rutiner og instrukser.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar